01_ข่าวประกาศ

01_ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน

Read More
01_ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาควิชาการบัญชีและการเงิน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดำเนินการสรรหา จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่

Read More
01_ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

Read More
01_ข่าวประกาศ

การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดำเนินการสรรหา จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31

Read More
01_ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1YvWJda41_inPr4FhDdilWaJctGKH28OL/view?usp=sharing

Read More
01_ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1BCyXI423D-9nt2AqFXBH5GG8todRXc8f/view?usp=sharing

Read More