ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

Read more

การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดำเนินการสรรหา จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1YvWJda41_inPr4FhDdilWaJctGKH28OL/view?usp=sharing

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1BCyXI423D-9nt2AqFXBH5GG8todRXc8f/view?usp=sharing

Read more