โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read more

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1xcOfxOBpqjbKv9fwVgCvVnWJuiR21GB_/view?usp=sharing  

Read more

แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 1. แนวทางการปฏิบัติเมื่อกรรมการคุมสอบและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2. ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ

Read more

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์_ธบ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ

เรื่อง ขอแจ้งทุกท่านเข้าร่วมโครงการของคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจจะมีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ 📍ณ ห้องประชุม 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 📝โครงการดำเนินการ จำนวน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1️⃣ วันที่ 23 พฤษภาคม

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated

Read more

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564 คณะบริหารธุรกิจ ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 2 มิถุนายน 2565 ขอให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา 5001303 การฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 22564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ  

Read more