เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ การสอบกลางภาคเรียนที่1_2566

https://drive.google.com/file/d/1Cq1beiEeFNtgm3ejveUXkvMC2t0T96TQ/view?usp=sharing

Read more

กำหนดการฝึกงานและเอกสารการฝึกงานเทอม 2/2563 ของนักศึกษาโครงการ CPF-S&P และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

กำหนดการฝึกงานโครงการ+การจัดการ 263 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอหนังสือราชการเพื่อฝึกงาน ตัวอย่างประวัตินักศึกษาขอฝึกประสบการณ์ของนศ.โครงการ แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ

Read more

เอกสารนักศึกษาเข้าใหม่โครงการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

การจัดเรียงเอกสาร ทะเบียนประวัตินักศึกษา แบบกำหนดนามผู้รับสิทธิประโยชน์ แบบแจ้งซื้อเครื่องแบบพนักงาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบพิจารณาทุนการศึกษา ใบเซ็นรับทราบกฎระเบียบบริษัท ใบสมัครทวิภาคีคำร้องขอฝึกงาน สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หนังสือค้ำประกันผู้ขอรับเงินสนับสนุน หนังสือรับเงินสนับสนุน

Read more

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงาน (โครงการความร่วมมือฯ) ประจำปีการศึกษา 3/2562 พร้อมแนบเอกสารใบรายงานผลการศึกษา

(ตย) ประวัตินักศึกษาขอฝึกประสบการณ์ โครงกา แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงาน แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ

Read more

รายละเอียดการฝึกงานและเอกสารการขอฝึกงานของนักศึกษาโครงการCPFและS&P ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2_2562

ข้อมูล – แผนที่ สถานประกอบการ แบบคำขอหนังสือราชการโครงการ262 21062กำหนดการฝึกงานโครงการ262  

Read more