แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
1. แนวทางการปฏิบัติเมื่อกรรมการคุมสอบและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ