การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสู่คณะบริหาร วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565