01_ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาควิชาการบัญชีและการเงิน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดำเนินการสรรหา จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สามารถยื่นใบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ เวลา 09.00 -12.00 น และ13.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) รายละเอียดดังเอกสารแนบ