01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าภาควิชา การบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ