01_ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน