ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยคณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษา สายสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 7 สาขาวิชา 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

ภาควิชาการตลาดและการจัดการ

– สาขาวิชาการจัดการ

– สาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน

– สาขาวิชาการบัญชี

– สาขาวิชาการเงิน

– สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น

– หลักสูตรระบบสารสนเทศ

– หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

– สาขาวิชาดิจิทัลสตาร์ตอัป

คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ ตอบสนอง พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตกำลังคนด้านบริหารธุรกิจ มีการจัดการเรียน การสอนสองพื้นที่ คือ อาคาร 50 ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ และอาคาร 2 อาคาร 4 และอาคาร 9 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ที่ตั้งของสำนักงานคณบดี

อยู่ที่ อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที่ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ 02 287 9643 หรือ 02 287 9673

โทรสาร 02 286 8962

เว็บไซต์

 www.rkbs.rmutk.ac.th