ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับผู้ประกอบการมืออาชีพ

เป้าประสงค์ 1.  รายได้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรสะสมหน่วยกิต/หลักสูตรภาคสมทบ/โครงการความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพ/โครงการภาคพิเศษ/โครงการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ 2.  พัฒนาคน (Up-Skills, Re-Skills) ให้ได้รับทักษะและความรู้ด้านการประกอบการมืออาชีพ
เป้าประสงค์ 3   ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถนำความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าประสงค์ 4   บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ได้รับรางวัล จากองค์กรภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ และสังคม

เป้าประสงค์ 1.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 2   เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย
เป้าประสงค์ 3   มีการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
เป้าประสงค์ 4   เพื่อสร้างนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีแก่บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับ

เป้าประสงค์ 1   กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ
เป้าประสงค์ 2   คุณภาพการให้บริการด้านการสื่อสารแก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า เครือข่าย และบุคคลทั่วไปของคณะบริหารธุรกิจ
เป้าประสงค์ 3   การเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรภายนอก
เป้าประสงค์ 4   บุคลากรคณะบริหารธุรกิจเป็น Smart Gen