พันธกิจ​

“สร้างนวัตกรมืออาชีพทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม”

โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1) ผลิตนวัตกรมืออาชีพทางธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2) วิจัยเชิงประยุกต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสังคม

3) บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล