วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะบริหารธุรกิจ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นวัตกรรมทางธุรกิจ”