คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 อาคาร 7 (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) 

โทรศัพท์ 02 287 9643 หรือ 02 287 9673

โทรสาร 02 286 8962

 www.rmutk.ac.th และ  www.rkbs.rmutk.ac.th