ผู้บริหารคณะ

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

Read more..

รองคณบดี

ดร.สมศักดิ์  บุตรสาคร
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

Read more..

ดร.คุณากร  ไวยวุฒิ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

Read more..

ผศ.ชูพรรค  แพงไธสง

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

Read more..

หัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ

หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน

อาจารย์รุจิภาส ประชาทัย

ดร.อธิพันธ์  วรรณสุริยะ

Read more..

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ตติยา องค์สิริพร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

Read more..

อาจารย์น้ำเพชร เพชรใหม่
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

Read more..

อาจารย์สุรเทพ  แป้นเกิด
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

Read more..

อาจารย์ภาณุพงศ์ นิลตะโก
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

Read more..

อาจารย์ชฎาพร จักรทอง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

Read more..

หัวหน้างาน

อาจารย์สุณัฐชา เชาว์ไว
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

อาจารย์วิราภรณ์  แก้วขาว
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

Read more..

ดร.กฤษณา  กิมเล่งจิว
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

Read more..

อาจารย์สุภาพร  วรุณโชติกุล
หัวหน้างานนโยบายและแผน

Read more..

ผศ.อธิยุต  ทัตตมนัส
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

Read more..

อาจารย์วี  วงษ์เทียนกุล
หัวหน้างานพัสดุครุภัณฑ์

Read more..

อาจารย์วรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล
หัวหน้าเอกสารการพิมพ์

Read more..

ดร.นิติรัฐ มาลีวัตร
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ