อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

หัวหน้าสาขา

อาจารย์น้ำเพชร เพชรใหม่

Read more..

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

Read more..

ผศ.อรอนงค์ สรรเสริญ

Read more..

อาจารย์กรรณิกา แสงสุริศรี

Read more..

อาจารย์ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ

Read more..

ผศ.ชูพรรค แพงไธสง

Read more..

อาจารย์คชศักย์ มหารมณ์

Read more..

ผศ.ภิญโญ อุดมโภชน์

Read more..

อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล

Read more..

อาจารย์บุญมี ยอมพันธ์

Read more..

ดร.ศริญญา คงเที่ยง

Read more..

ดร.นิติรัฐ มาลีวัตร

อาจารย์พิพัฒน์ พุ่มสุข