อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศ

หัวหน้าสาขา

ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ

รักษาการหัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์

Read more..

อาจารย์สมรัก รุ่งวัลลาภา

Read more..

อาจารย์กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล

Read more..

ดร.จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ

Read more..