ฝ่ายบริหาร

นางสาวพรนิภา แคโอชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านพัสดุ

นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านพัสดุ

นายเกียรติศักดิ์ พุทธปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านพัสดุ

นายสิทธิชัย สุดใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านสารสนเทศ

นางสาวพนมขวัญ ปรีเสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านสารบรรณ

นางสาวพนิดา นิ่มน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านบุคลากร

นางสาวณัฐกฤตา ยังดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการด้านการเงิน

นายประสาน แสนวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านการเงิน

นางสาวประกายดาว ภู่ทับทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านแผนและงบประมาณ