เจ้าหน้าที่งานทั่วไป

นายศรเพชร พรมแก้ว

เจ้าหน้าที่งานเอกสารทั่วไป

 

นางพรทิพย์ แซ่เล้า

เจ้าหน้าที่งานเอกสารทั่วไป

นายโอภาส คำเคน

พนักงานขับรถยนต์

นายสมพงษ์ สาลี

ช่างไฟฟ้า ช 2

 

นายประทีป เกตุศิริ

ช่างไฟฟ้า ช 3

นายสมเจตน์ ผะอบทอง

 ช่างไม้ ช 3

นางสาวสมส่วน ชัยวิเศษ

เจ้าหน้าที่งานเอกสารทั่วไป