อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ

ดร.คุณากร ไวยวุฒิ

ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ

ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร

ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร

ดร.ศริญญา คงเที่ยง

ดร.ปริญญา สีม่วง

ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย

ดร.กฤษณา กิมเล่งจิว

ดร.รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์