ค่านิยมหลัก (Core Values)

คุณค่าหลัก ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยึดถือเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินงานร่วมกัน (Shared value) ได้แก่ BOSS” ประกอบด้วย

B : Business and Innovation หมายถึง ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและนวัตกรรม

O : Openness หมายถึง ความสามารถในการเปิดรับสิ่งใหม่

S : Smart หมายถึง ความฉลาดเฉียบแหลม บุคลิกภาพที่ดี และมีจริยธรรม

S : Sustainability หมายถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม