1. ขั้นตอนการเสนอขอประเมินการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ || เอกสารดาวน์โหลดการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  2. ขั้นตอนการจัดหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
  3. ขั้นตอนการจัดหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
  4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ คณะบริหารธุรกิจ
  5. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนกระบวนการ
  6. ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา
  7. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ
  8. ขั้นตอนการทำของบประมาณ
  9. ผังกระบวนการขั้นตอนขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม