ปฏิทินการของบประมาณรายจ่าย

กรกฏาคม -สิงหาคม

1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ฝ่ายบริหาร ประกาศแจ้งสาขาฯ ดำเนินการจัดทำและส่งรายการ คำเสนอของบประมาณ (โครงการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

สิงหาคม - กันยายน

2. คณะฯ ประชุมพิจารณา

คณะฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการคำเสนอของบประมาณรายจ่าย

ตุลาคม

3. ดำเนินการส่งคำของบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านการคัดเลือก

ฝ่ายบริหาร ดำเนินการส่งคำของบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านการคัดเลือกไปยังกองแผนฯ และจัดทำเล่มรายงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ตุลาคม

ฝ่ายบริหาร แจ้งรายการคำของบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรร ให้สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน

พฤศจิกายน

4. กองแผนฯ อนุมัติคำขอ

กองแผนฯ ดำเนินการพิจารณาการอนุมัติคำของบประมาณรายจ่าย

สิงหาคม

5. กองแผนฯ แจ้งรายการคำเสนอของบประมาณ

กองแผนฯ แจ้งรายการคำเสนอของบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

คณะฯ/สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบ (โครงการ) จัดทำรายงานสรุปผล หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน หมายเหตุ หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

**หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อน ไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า 1 เดือน