ปฏิทินการของบประมาณเงินรายได้

ตุลาคม

ฝ่ายบริหาร แจ้งรายการคำของบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรร ให้สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามแผน หมายเหตุ ขออนุมัติโครงการก่อน 30 วัน/ตามระยะเวลาดำเนินการที่ผู้ขอกำหนด

ตุลาคม - พฤศจิกายน

1. ฝ่ายบริหารประกาศแจ้งสาขาฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบ

ฝ่ายบริหารประกาศแจ้งสาขาฯ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายการคำเสนอของบประมาณ (โครงการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

ธันวาคม

2. คณะฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือก

คณะฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการคำเสนอของบประมาณเงินรายได้

มกราคม - กุมภาพันธ์

3. ฝ่ายบริหาร ดำเนินการส่งคำของบประมาณเงินรายได้

ฝ่ายบริหาร ดำเนินการส่งคำของบประมาณเงินรายได้ ที่ผ่านการคัดเลือกไปยังกองแผนฯ และจัดทำเล่มรายงานคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

มีนาคม - เมษายน

4. กองแผนฯ ดำเนินการพิจารณาการอนุมัติ

กองแผนฯ ดำเนินการพิจารณาการอนุมัติคำของบประมาณเงินรายได้

กันยายน

5. กองแผนฯ แจ้งรายการคำเสนอของบประมาณ

กองแผนฯ แจ้งรายการคำเสนอของบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณเงินรายได้

คณะฯ/สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบ (โครงการ) จัดทำรายงานสรุปผล หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน หมายเหตุ หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

**หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อน ไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า 1 เดือน