การรับสมัคร

สมัครออนไลน์
กำหนดการรับสมัคร: วันนี้ - 27 มิถุนายน 2567
ระดับการศึกษา สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 • บธ.บ.(นวัตกรรมระบบสารสนเทศ)
 • บธ.บ.(การประเมินราคาทรัพย์สิน)
 • บธ.บ.(ดิจิทัลสตาร์ตอัป)
 • บธ.บ.(ธุรกิจการบิน)
 • บช.บ.(การบัญชี) รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ
 • บธ.บ.(การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
 • บธ.บ.(การตลาด) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
 • บธ.บ.(การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
 • ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล)
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ เสาร์-อาทิตย์
 • บธ.บ.(การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ
 • บธ.บ.(การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
 • บธ.บ.(การตลาด) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ
 • บธ.บ.(นวัตกรรมระบบสารสนเทศ)
 • บช.บ.(การบัญชี) รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และต้องจบ ปวช.และปวส. การบัญชี
ปริญญาตรี เทียบโอน สมทบ เสาร์-อาทิตย์
 • บธ.บ.(การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด