อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทางบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ (Uniqueness)

ผลิตนวัตกรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม