ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกมลชนก ทรัพย์ธำรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววัชรี เขียวฉวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสราญรัตน์ สุวรรณนาคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวแวววิเชียร ม่วงคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุญรอด พาหา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป