อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

ดร.คุณากร  ไวยวุฒิ

ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร