หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนงานวิจัย

ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานระดับชาติ และนานาชาติ และการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินรางวัลเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คลิกลิงค์