อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

หัวหน้าสาขา

อาจารย์รุจิภาส ประชาทัย

Read more..

ดร.คุณากร ไวยวุฒิ

Read more..

ผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง

Read more..

ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ

Read more..

ผศ.วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย

Read more..

ดร.จิรังรัก สมรรคจันทร์

Read more..

ดร.ปริญญา สีม่วง

Read more..

อาจารย์วิราภรณ์ แก้วขาว

Read more..

ดร.กฤษณา กิมเล่งจิว

Read more..

ดร.รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์

Read more..

อาจารย์เปรมศรี จันทร์มณี

Read more..

อาจารย์วี วงษ์เทียนกุล

Read more..

อาจารย์วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล

Read more..

อาจารย์สุณัฐชา เชาว์ไว