001_กำหนดการกิจกรรม_FlashReport

โครงการ The Next Leader, Fond yourself and Drive your team

โครงการ The Next Leader, Fond yourself and Drive your team
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565
ณ ชั้น 17 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โครงการอบรมสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสโมสรคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 16