Author: สุรเทพ แป้นเกิด

01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

Read More
01_ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าภาควิชา การบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

Read More
01_ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาควิชาการบัญชีและการเงิน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดำเนินการสรรหา จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่

Read More