ประกาศกำหนดการฝึกงานของนักศึกษา 2567

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

Read more

การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดำเนินการสรรหา จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31

Read more

รายชื่อกรรมการคุมสอบรายคน (สอบกลางภาค เทอม 1 ปีการศึกษา 2566)

สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินสาขาวิชาสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาธุรกิจการบินสาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศสาขาวิชาดิจิทัลสตาร์อัปเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ

Read more

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ปฏิทินกำหนดวันเรียน คณบริหารธุรกิจภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ และภาคสมทบ (ค่ำ)

Read more

ตารางคุมสอบปลายภาค รายบุคคล แยกตามสาขาวิชา ประจำภาค 2/2565

สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ บุคลากร

Read more