01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางสอบ

ตารางสรุปการกำกับการสอบรายบุคคล ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 (คณะบริหารธุรกิจ)

ตารางสรุปการกำกับการสอบรายบุคคล ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 (คณะบริหารธุรกิจ)

1.สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน

https://drive.google.com/file/d/15bJdKj88RelsFRQXeSQU1rdq3GgKn2T0/view?usp=sharing

2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

https://drive.google.com/file/d/1sZeHTq8spV35qgyHapdTAKOr_zXQ0Xwa/view?usp=sharing

3.สาขาวิชาการตลาด

https://drive.google.com/file/d/1uktO_zY0CqMS-EOU_57R9TSo5UYfj06y/view?usp=sharing

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

https://drive.google.com/file/d/1seeqJwVWqBirjPxJ7XbRk0h4tw92FF_z/view?usp=sharing

5.สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

https://drive.google.com/file/d/1EWcYhUPZxJod5Uf16rMp8fuvQha905Cn/view?usp=sharing

6.สาขาวิชาธุรกิจการบิน

https://drive.google.com/file/d/1tJxMGsZpsw4MJuxOLXbfJS1-LtoC7gvx/view?usp=sharing

7.สาขาวิชาการบัญชี

https://drive.google.com/file/d/1qhMKjlNM0wr61cY-cOfTP-HJqVwHWc3A/view?usp=sharing

8.สาขาวิชาประเมินราคาทรัพย์สิน

https://drive.google.com/file/d/1wmHKBeACEsy2rj-FoccBOGZ6zsJF_a9x/view?usp=sharing

9.สาขาวิชาดิจิทัลสตาร์ตอัป

https://drive.google.com/file/d/15Biogy0AaKpH6sphtlwyJixzhZYE9SkD/view?usp=sharing

10.สาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศ

https://drive.google.com/file/d/13B5kZ6YeproCFuG-31M3_R_Nb0F2tMKS/view?usp=sharing